Ludzie przyjaźni naturze

Szlaki

Szlak rowerowy Grajewo - Twierdza Osowiec

Przebieg szlaku 0,0 Grajewo - dworzec kolejowy Grajewo – miasto powiatowe, położone na skarpie nad szeroką doliną rzeki Ełk, na styku Wysoczyzny Koleńskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Pierwotnie Grajewo nazywało się Grejwy, lub Grajewo od pobliskiego jeziora, wzmiankowanego w 1405r. Prawo miejskie uzyskało w 1540r. Od Zygmunta Starego. Miasto zniszczone doszczętnie w 1656r., w czasie bitwy ze Szwedami pod Prostkami. Znaczny rozwój nastąpił dzięki przeprowadzeniu w 1873r. Linii kolejowej Ełk – Grajewo – Brześć – Odessa. W 1919r. Odzyskało prawa miejskie utracone w 1870r. W mieście warto zobaczyć:
- kaplica w stylu klasycystycznym na cmentarzu z 1839r.,
- dzwonnica przy kościele późnoklasycystyczna z 1837r.,
- kościół neogotycki z 1882r.,
- Izbę Pamięci Ziemi Grajewksiej
0,2 Rozwidlenie ulic w lewo ul. Kolejowa
0,5 Skrzyżowanie; szlak na wprost, przecięcie drogi E61, ul. Szkolną
1,2 Skrzyżowanie; szlak na wprost ul. Przemysłową
1,9 Rozwidlenie ulic, szlak w lewo ul. Elewatorską
2,8 Rozwidlenie ulic, szlak w prawo ul. Robotniczą
3,9 Rozwidlenie ulic; szlak w lewo ul. Wiórową
4,3 Administracja Zakładu Płyt Wiórowych w Grajewie
4,6 Koniec miasta Grajewa
6,1 Skrzyżowanie z drogą do Łękowa (w prawo)
7,2 Kacprowo - na rozdrożu dróg w centrum wsi szlak skręca w lewo
10,5 Przejazd kolejowy niestrzeżony
10,7 Skrzyżowanie z drogą Grajewo - Białystok; szlak skręca w prawo - wieś Ruda Ruda – wieś położona na skraju Lasów Rudzkich, dawniej Puszczy Dybła. Powstała około 1540r. W miejscu wcześniejszego wytapiania żelaza z rudy darniowej. W latach 1844 – 1856 były przeprowadzone prace nad osuszaniem bagien, został wykopany Kanał Rudzki odprowadzający wody rzeki Ełk do Biebrzy poniżej Osowca.
11,1 W centrum wsi na skrzyżowaniu szlak skręca w lewo
11,2 Rozwidlenie dróg; szlak skręca w prawo przy szkole podstawowej, dalej wiedzie przez las
15,6 Wieś Sojczyn Borowy Miejscowość założona w okresie kolonizacji królewskiej Puszczy Dybła w połowie XVII wieku, wzmiankowana w 1765r.
15,9 Skrzyżowanie w centrum wsi - szlak skręca w lewo
16,1 Koniec wsi Sojczyn Borowy
17,4 Most na Kanale Rudzkim Kanał Rudzki stanowi tzw. Kompleks Kuwaski, służył do przerzutów wody, stanowi przedłużenie rzeki Ełk, o długości 12,3 km. Kanał Rudzki łączy rzekę Ełk z Biebrzą płynącą już poza granicami gminy.
17,9 Pierwsze zabudowania wsi Sojczyn Grądowy
18,5 Skrzyżowanie z drogą polną - szlak na wprost
21,7 Rozwidlenie dróg, do kolonii Kapice - szlak prosto Za wsią Kapice zaczyna się Biebrzański Park Narodowy z dużym kompleksem leśnym zwanym Brzeziny Kapickie. Jest to ols brzozowy, będący bardzo cennym obiektem przyrodniczym Parku. Występuje tu łoś, wilk, bóbr, borsuk, sarna i inne oraz wiele gatunków ptaków m.in. bielik, puchacz, orlik grubodzioby i krzykliwy, bocian czarny, żuraw.
23,6 Rozwidlenie dróg w centrum wsi Kapice - szlak prosto
23,9 Koniec wsi Kapice
27,6 Przechody - początek wsi
28,5 Skrzyżowanie z drogą gruntową - szlak prosto, po lewej budynek nieczynnej szkoły
29,0 Koniec wsi, skrzyżowanie z drogą gruntową - szlak skręca w lewo
31,1 Po lewej Leśniczówka Lasów Państwowych
31,7 Skrzyżowanie dróg leśnych
34,5 Połączenie z drogą leśną do wsi Przechody
34,7 Skrzyżowanie z drogą asfaltową Białogrądy Goniądz
37,0 Osowiec - skrzyżowanie ulic w centrum wsi, szkoła z sezonowym schroniskiem PTSM Osowiec wieś wzmiankowana w 1444r. Paweł Okrasa osiadł na puszczańskich włokach. Obok wsi Budne naprzeciwko Goniądza, u przeprawy w Baranim Brodzie drogi z Mazowsza na Podlasie. Wzmiankowana w 1743r. Jako miasteczko o nazwie Marcinopol, która nie utrzymała się. W drugiej połowie XIX wieku był tu most i komora celna. W 1873r. Zapadła decyzja o budowie twierdzy w Osowcu – osadę przeniesiono z lewego na prawy brzeg Biebrzy o 2km na północny wschód.
37,3 Rozwidlenie ulic - szlak prosto
37,9 Koniec wsi Osowiec
38,7 Po lewej schrony fortu zarzecznego Twierdzy Osowiec Twierdza Osowiec budowana w latach 1873 – 92 i modernizowana w latach 1912 – 14 na bazie czterech fortów w najdogodniejszym do przeprawy miejscu, wykorzystująca obronne walory bagien biebrzańskich stanowiła jeden z najnowocześniejszych bastionów obronno – zaporowych XIX-wiecznej Europy. Wojska niemieckie dokonały pierwszego ataku na twierdzę w 25.IX.1914r. pomimo zastosowania gazu bojowego w sierpniu 1915r., twierdza nigdy nie została zdobyta. Od 1953r. Stacjonuje tu Jednostka Wojskowa. Staraniem Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego umożliwiono zwiedzanie fortu I gdzie znajduje się muzeum Twierdzy. Pomiędzy fortem II Zarzecznym a fortem I Centralnym został utworzony Terenowy Ośrodek Edukacyjny BPN, są 4 wieże widokowe, ponad 1000m kładek i tablice informacyjne. Znajduje się tu najlepiej wyposażone pole biwakowe nad Biebrzą. W Osowcu mieści się siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego.
39,1 Rozwidlenie dróg - szlak skręca w prawo
40,4 Skrzyżowanie z drogą Białystok - Grajewo, skręt w lewo
41,3 Most na rzece Biebrzy
41,8 Z lewej wjazd na parking i pole biwakowe
42,2 Rozwidlenie dróg, szlak skręca w lewo
43,4 Siedziba Biebrzańskiego Parku Narodowego
43,5 Jednostka wojskowa z muzeum Twierdzy Osowiec

Szlak pieszy Goniądz - Ruda

Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez następujące miejscowości: Goniądz, Wólka Piaseczna, Kapice, Dębiec, Modzelówka, Ruda. Szlak wiedzie przez BPN i jego otulinę. Na szlaku możemy podziwiać, m.in.. na Kanale Kapickim – liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz -tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, biegnąca przez tereny bezludne, siedliska bobrów, ostoje zwierzyny leśnej, ptaków wodnych i drapieżnych. Ukazuje pejzaż bagien i turzycowisk w dolinach Biebrzy i Ełku, prowadzi przez ciekawy zespół wysokiego olsu brzozowego w rejonie Kanału Kapickiego, przecina dwie duże wyspy mineralne, na których ulokowały się wsie Wólka Piaseczna i Kapice. UWAGA! Szlak wiosną i jesienią, szczególnie na odcinku Wólka Piaseczna - Modzelówka, jest podmokły. Ze względu na ochronę fauny szlak może być czasowo zamykany. Opis szlaku: Szlak przebiega w granicach BPN i jego otuliny oraz terenów bezpośrednio przyległych Km:
0,0 szlak rozpoczyna się na Placu Konstytucji 3-go Maja w Goniądzu przy przystanku PKS, skręca w lewo w ulicę Kościuszki, a następnie w prawo na Stary Rynek, dalej szlak prowadzi ulicą Majora Węgielnego.
0,5 skręt w prawo na ulicę Rybacką, po lewej Ośrodek campingowy i pole biwakowe
0,8 most na rzece Biebrzy, przed nami trzy kilometrowy odcinek doliny biebrzańskiej, szlak wiedzie drogą asfaltową na grobli wśród podmokłych łąk,
3,3 wieś Wólka Piaseczna szosa skręca w lewo (szlak żółty Goniądz – Wizna) a nasz szlak przebiega w prawo drogą prowadzącą przez wieś, za wsią po prawej laski sosnowe, łąki i pastwiska.
5,5 dochodzimy do granicy BPN w prawo droga prowadząca do leśniczówki Obrębu Ochronnego Kapice, szlak prowadzi prosto przy Kanale Kapickim, widoczne liczne nory i zgryzy bobrów, dalej otwarte tereny bagienne.
9,3 szlak przecina zarastający kanał Łeg – panoramiczny krajobraz (tereny łowieckie ptaków drapieżnych)
10,2 rozwidlenie dróg gruntowych, szlak wiedzie prosto przy Kanale Kapickim częściowo zarośniętym (po lewej mijamy pojedyncze gospodarstwo Kolonii Kapice)
11,1 skrzyżowanie z drogą Kapice – Przechody, szlak skręca w prawo przy starej wierzbie i przechodzi przez mostek na Kanale, po 200m dochodzi do wsi Kapice, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo (prosto droga do Sojczyna).
12,2 w środku wsi skręcamy w lewo drogą prowadzącą na łąki i pastwiska
12,9 skrzyżowanie dróg polnych, szlak skręca w lewo i przez otwartą przestrzeń (częściowo zaznaczoną) dochodzi do rzeki Ełk.
15,1 skrzyżowanie dróg bagiennych, przed pasem trzcin nad rzeką mostek. Szlak wiedzie w kierunku zachodnim wśród rzeki Ełk, leniwie płynącej wśród torfowisk, po 500m wędrówce dochodzimy do starego koryta rzeki Ełk, woda w rzece stojąca, mętna o jasnym zabarwieniu, po trasie mijamy obniżenia terenu powstałe po pożarach terenów torfowych.
17,2 wyspa mineralna wśród torfowisk po dawnej osadzie Dębiec, fundamenty po 2 gospodarstwach, krzyż, kilkadziesiąt drzew, w tym zdziczałe drzewa owocowe. Naturalny punkt widokowy położony kilka metrów nad równinnym terenem bagiennym. Możliwość biwakowania. Po przeciwnej stronie rzeki w oddali ok. 1 km zwarty kompleks leśny tzw. Brzeziny Ciszewskiej. Szlak dalej biegnie wśród łąk i zakrzaczeń, w sąsiedztwie silnie meandrującego starego koryta rzeki Ełk.
18,3 wyspa wśród dwu ramion rzeki tzw. „otoczne”, rozwidlenie, szlak prowadzi drogą odchodzącą w lewo.
19,6 skrzyżowanie dróg bagiennych, szlak skręca w prawo nad brzegiem rzeki żeremie bobrowe. Za rzeką widoczne zabudowania wsi Sołki. Szlak przebiega wśród podmokłego terenu, na trasie widoczne stare wyrobiska z kopania torfu, teren zakrzaczony.
22,4 rozpoczyna się otwarta przestrzeń, po prawej wśród trzcinowisk oczka wodne starego koryta rzeki Ełk. Na trasie widoczne w oddali stare zabudowania wsi Modzelówka i Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie.
23,7 most na kanale Kuwaskim i nieco dalej most i jaz na Kanale Rudzkim, za mostem szlak skręca w prawo i przebiega drogą brukowaną przez pojedyncze zabudowania Modzelówki.
27,9 początek wsi Ruda, trasa wiedzie przez wieś, po lewej za krzyżówką dróg do Sojczyna znajduje się szkoła podstawowa.
28,2 droga asfaltowa Białystok – Ełk, szlak skręca w lewo na trasie bar i sklep spożywczy, przystanek autobusowy.
28,7 za wsią Ruda trasa skręca z drogi asfaltowej Ełk – Białystok w prawo i wchodzi na drogę leśną.
29,0 zabudowanie przystanku kolejowego Ruda, trakcji elektrycznej Białystok – Ełk i koniec trasy.

Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Kuligi

Szlak pieszy Osowiec Twierdza - Białogrądy - Przechody - Sojczyn Grądowy - Kuligi (38,5 km)

0,0 szlak rozpoczyna się na przystanku PKS Osowiec - Twierdza na drodze Osowiec Twierdza - Goniądz, prowadzi drogą żwirową biegnącą przy fosie twierdzy
1,1 Dworzec kolejowy Osowiec - Twierdza.
1,2 Jednostka Wojskowa z Muzeum Twierdzy Osowiec.
1,3 Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego.
2,5 Rozjazd dróg - szlak skręca w prawo.
3,4 Most na rzece Biebrzy.
3,7 Schron bojowy Fortu Zarzecznego, na rozjeździe skręt w lewo.
4,1 Po lewej dojście do wieży widokowej (na ścieżce przyrodniczej Terenowego Ośrodka Edukacyjnego.
5,3 Skrzyżowanie z drogą Białystok - Ełk (początek kładek), szlak skręca w prawo i przed mostem na Kanale Rudzkim znów skręca w prawo w drogę polną prowadzącą w górę Kanału Rudzkiego.
6,0 Na rozjeździe dróg polnych szlak skręca w lewo.
7,0 Mostek na Kanale Łęg.
7,7 Pierwsze zabudowanie we wsi Białogrądy.
8,0 Skrzyżowanie z drogą asfaltową w centrum wsi - szlak biegnie prosto (we wsi liczne gniazda bociana białego)
8,2 Na rozjeździe dróg szlak skręca w lewo.
8,5 Ostatnie zabudowanie wsi dalsza trasa wiedzie wśród łąk i pastwisk.
9,6 Z lewej droga prowadząca do Kanału Rudzkiego (150m).
10,6 Na rozjeździe dróg szlak skręca w lewo.
12,3 Początek lasu - szlak skręca w lewo.
12,9 Skraj lasu - szlak skręca w prawo.
13,3 Pojedyncze gospodarstwo przy Kanale Rudzkim szlak omija zabudowania z prawej strony i polną drogą biegnie w kierunku lasu.
13,4 Początek lasu - szlak biegnie prosto.
13,7 Rozjazd dróg leśnych, szlak skręca w lewo.
13,8 Wzniesienie nad Kanałem Rudzkim, szlak prowadzi drogą przy kanale (świeże zgryzy bobrowe).
14,4 Pojedyncze gospodarstwo nad Kanałem Rudzkim - dogodne miejsce dla biwakowania.
14,7 Skrzyżowanie z drogą asfaltową, szlak skręca w prawo w kierunku wsi Przechody.
15,8 Skraj wsi Przechody z prawej dojście szlaku rowerowego z Osowca Twierdzy do Grajewa.
16,3 budynek po byłej szkole podstawowej w przyszłości Ośrodek Edukacji i Promocji "Dębiec" stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej.
17,1 Sklep spożywczy na końcu wsi Przechody
17,5 Koniec kompleksu leśnego - dalej szlak wiedzie wśród pastwisk i łąk.
18,2 Mostek na rowie melioracyjnym (Główny Przechodzki).
19,1 Z prawej strony drogi pojedyncze gospodarstwa rolne.
20,3 Skrzyżowanie z drogą Kapice - Ruda na skraju wsi Sojczyn Grądowy - szlak skręca w prawo i prowadzi razem ze szlakiem rowerowym drogą żwirową w kierunku wsi Kapice.
21,0 Szlak skręca w lewo w drogę gruntową biegnącą wśród łąk.
22,1 Skrzyżowanie dróg gruntowych - szlak wiedzie prosto wśród łąk i zakrzaczeń.
22,5 Rozjazd dróg, szlak skręca w prawo.
22,7 Uroczysko Zygzak - na skrzyżowaniu dróg szlak prowadzi prosto a następnie w lewo.
24,0 Dojście do szlaku pieszego (czerwony) Ruda - Goniądz, na rozjeździe dróg szlak skręca w prawo i biegnie wraz ze szlakiem czerwonym wzdłuż martwego koryta rzeki Ełk.
25,3 Rozjazd dróg - nasz szlak skręca w lewo na mostek na rzece Ełk, wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego - za mostkiem w lewo, a szlak czerwony prowadzi do widocznego wzniesienia dawnej osady Dębiec.
26,9 Na skrzyżowaniu dróg szlak skręca w prawo, (prosto prowadzi droga do lasu o nazwie "Otoczne").
27,5 Skręt drogi w prawo przed rowem melioracyjnym 200m dalej droga skręca w lewo i biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego.
29,3 Skręt w lewo na kładkę na progu spiętrzającym wodę na rowie melioracyjnym prowadzącym do rzeki Ełk, szlak biegnie przy zakrzaczonym rowie w kierunku kompleksu leśnego "Brzeziny Ciszewskie".
29,5 Przed rowem melioracyjnym otaczającym "Brzeziny Ciszewskie" szlak skręca w prawo i biegnie drogą "zimową" przechodzi przez rów melioracyjny, skręca w lewo i skrajem kompleksu leśnego a łąkami dochodzi do pierwszego zakola koryta rzeki Jegrznia.
29,9 Prawie godzinny odcinek szlaku biegnie pomiędzy skrajem kompleksu leśnego "Brzeziny Ciszewskie" a silnie meandrującą rzeką Jegrznią- przez otwarte tereny wykaszanych łąk.
33,1 Skrzyżowanie z drogą do Ciszewa przy tablicy BPN, szlak skręca w prawo.
33,4 Most na rzece Jegrznia, tuż za mostem na rozjeździe dróg gruntowych w tzw. "trójkącie" szlak skręca w lewo i prowadzi drogą gruntową biegnącą wśród łąk w górę rzeki Jegrznia.
36,4 Drewniany most drogowy na rzece Jegrznia, szlak przechodzi przez most opuszcza granicę BPN i wchodzi na drogę żwirową prowadzącą do wsi Kuligi.
37,6 Pierwsze zabudowania wsi Kuligi położonej na śródleśnej polanie nieopodal rzeki Jegrznia.
38,3 Rozjazd dróg (z lewej do wsi Ciszewo) - szlak prowadzi prosto.
38,5 Rozjazd dróg w centrum wsi Kuligi, koniec naszego szlaku przy połączeniu ze szlakiem pieszym (żółtym) Tama - Las G

DATA PUBLIKACJI: 2004-02-05 14:25 | OPUBLIKOWAŁ: Jacek Szeszko
Drukuj