Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: wt, 14 sierpnia 2018
Imieniny: Alfreda i Euzebiusza
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej

Z upoważnienia Przewodniczącego komisji zwołuję na dzień 20 czerwca b.r. /środa/ na godzinę 9⁰⁰ posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

4. Złożenie sprawozdań za 2017 rok z:

a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,

b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,

c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

d/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

e/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo,

f/  wykonania budżetu gminy,

g/ sprawozdania finansowego,

h/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,

5. Opinia komisji w sprawach jak niżej:

a/ sprzedaży działki gminnej Nr 20 usytuowanej w miejscowości Łojki i sprzedaży działki gminnej Nr 107 znajdującej się na terenie wsi Godlewo,

b/ projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2017rok,     

c/ projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo,

d/ projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata,

e/ projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

f/ projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,

g/ projektu  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie,

h/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,

i/  projektu uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”,

j/  projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

k/ projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Grajewo,

l/  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018,

ł/  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030,

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca komisji:

Żabińska Aneta

Galeria

2018-06-14 13:01 Opublikował: Jacek Szeszko