Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: wt, 14 sierpnia 2018
Imieniny: Alfreda i Euzebiusza
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Informacja o sesji Rady Gminy Grajewo

Zwołuję na dzień 20 czerwca b.r. /środa/ na godzinę 12⁰⁰ XXXIX sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 4 kwietnia 2018 roku i  protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 10 maja 2018 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja na temat projektu „Krok do pracy  – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe”.

7. Złożenie sprawozdań za 2017 rok z:

a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,

b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,

c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

d/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

e/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo.

8. Rozpatrzenie sprawozdań za 2017 rok z:

a/ wykonania budżetu gminy,

b/ sprawozdania finansowego,

c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,

d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2017 rok.      

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2017 rok,

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjna wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2017 rok,

c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie.

15. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo dla terenów położonych w obrębie wsi Popowo”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Grajewo.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2018.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

22. Zapytania i wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady:

Jan Dąbrowski

Galeria

2018-06-14 13:06 Opublikował: Jacek Szeszko