Rozmiar tekstu: A- A+ BIP

Gmina Grajewo

Dziś jest: śr, 20 marca 2019
Imieniny: Eufemii i Klaudii
Strona główna » Aktualności

Wiadomość archiwalna

Powrót do archiwum

Projekt „AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO"

 

        Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter uprzejmie informuje, że rozpoczął rekrutację do projektu pn. „Aktywni Społecznie i Zawodowo". Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Wartość projektu: 376 315,85 zł, kwota dofinansowania 357 215,85 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 30.11.2019 r.

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu gminy Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji i instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Program Aktywności Lokalnej realizowany w Gminie Grajewo skierowany jest do 49 osób z obszaru terytorialnego pracy GOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą Rady Gminy Grajewo Nr 137/XXV/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego - na podstawie prowadzonej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Projekt oferuje nieodpłatny udział w zajęciach, nabycie kompetencji osobistych i społecznych oraz zawodowych, nieodpłatne kursy i szkolenia, polepszenie statusu finansowego przez podjęcie zatrudnienia oraz staże zawodowe, a także zwiększenie wiary we własne możliwości i adoptowania się do zmiany, umiejętność współpracy w środowisku lokalnym.

Grupą docelową projektu będzie 49 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego Gminy Grajewo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

- zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
- korzystających z PO PŻ,
- z niepełnosprawnościami

Do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których został ustalony I lub II profil kierowane będą jedynie działania z zakresu aktywizacji społecznej, zaś działania z zakresu aktywizacji zawodowej do osób z III profilem. Zainteresowane osoby uczestnictwem w projekcie, zamieszkujące na terenie Gminy Grajewo prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Komunalna 6, pokój nr 7 w godz. od 7:00 do 15:00 w celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie lub telefonicznie pod numerem (86) 272 22 60. Rekrutacja będzie trwała do 31 października 2018 r.

 

W Ó J T

mgr inż. Stanisław Szleter

2018-10-15 11:04 Opublikował: Michał Mikołajski


Projekt i realizacja
Speed S.C.