Powszechny Spis Rolny 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020
1

Wójt Gminy Grajewo – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Grajewo.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie gminy Grajewo,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

II. Termin składania ofert: do dnia 8 lipca 2020 r.

III. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz zgłoszenia kandydata wraz z oświadczenie o niekaralności (wzór do pobrania),
 2. dokument potwierdzający wykształcenie – do okazania.

IV. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 86 273 01 55.

Dodatkowe informacje:

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
  1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
  2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
  3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

  Szkolenie kończy się egzaminem testowym.

  Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który zdał egzamin testowy, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.
 4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
 5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
DATA PUBLIKACJI: 2020-06-22 20:08 | OPUBLIKOWAŁ: Michał Mikołajski
Zarządzenie Wójta
kwi 21, 2020
Czytaj więcej
Ogłoszenie
cze 15, 2020
Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny 2020
cze 22, 2020
Czytaj więcej
Powszechny Spis Rolny
maj 12, 2020
Czytaj więcej